Ročníková práce

Ročníková práce (tzv. „ročníkovka“) je přípravou na práci bakalářskou a nejčastěji je požadována po studentech bakalářských studijních programů.

Ročníková práce a nároky na její zpracování

V zařazení různých typů prací, se kterými se lze při studiu setkat stojí mezi seminární a bakalářskou prací, čemuž odpovídá její rozsah, odborná náročnost a samostatnost studenta.

Délka ročníkové práce je v rozsahu cca 10 normovaných stran a obsahuje abstrakt (nebo anotaci), úvod, hlavní stať, závěr, resumé (může být dvojjazyčné), seznam použitých publikací a přílohy k práci. Ročníková práce se odevzdává v písemné formě a velmi často obsahuje i titulní list se základními informacemi.

Účelem ročníkové práce je naučit studenta pracovat s odbornou literaturou a používat kritické myšlení, seznámit se s citační normou, zvládnout realizaci vlastního výzkumu a prezentaci výsledků. Další z prvků ročníkové práce je schopnost srovnání vlastních a cizích (odborných) přístupů k tématu.

Hodnocena je metodologie práce, logická posloupnost uváděných informací, schopnost psát odborným stylem a správně používat terminologii.

Pomůžeme Vám s ročníkovou prací

V případě, že si nejste jisti, že ročníkovou práci zvládnete napsat dle požadavků na ni, obraťte se na nás. Zpracovatelé, kteří mají mnohočetné zkušenosti s ročníkovými pracemi, jsou připraveni Vám připravit kompletní podklady pro úspěšné napsání zadaného tématu.

Na základě Vašich požadavků (zadání, rozsah, forma a obsahové součásti) Vám podklady připraví zpracovatel z daného oboru.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.