Rigorózní práce

Rigorózní práce je prvním stupněm odborné publikace, nadřazená diplomové práci avšak podřazená práci doktorské. Svým rozsahem je obsáhlejší a poukazuje na schopnosti autora vytvořit práci, na základě získaných odborných znalostí, s vědeckou úrovní.

Rigorózní práce a její úspěšná obhajoba umožňuje zisk titulů PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psaných před jménem. Často je označována jako tzv. „malý doktorát“. Tzv. „velký doktorát“ je pak podmíněn úspěšnou obhajobou disertační práce.

K napsání rigorózní práce se velmi často využívá již napsané bakalářské nebo diplomové práce, ovšem se zaměřením na vědecký přínos spolu s větším rozsahem a kvalitou práce.

Význam rigorózní práce

Pro zisk malého doktorátu je třeba úspěšně obhájit rigorózní práci a složit rigorózní zkoušku. K malému doktorátu se udělují tituly PhDr., RNDr., JUDr., ThDr. či ThLic, psané před jménem.

Jak jsme již zmínili, rigorózní práce je mezistupeň mezi magisterským a doktorským titulem. Rozsah rigorózní práce se doporučuje cca 100 normovaných stran, ale skutečný rozsah se řídí směrnicí příslušné školy a fakulty. Běžně se jedná o rozšíření diplomové práce, ale s vyššími nároky na odbornost a vědecký přínos.

U rigorózní práce je předpokladem samostatný výzkum, schopnost kritické reflexe zejména zahraničních publikací,  které s tématem souvisejí a také vhodná úroveň prezentace dosažených výsledků.

Pomůžeme Vám s rigorózní prací

Potřebujete-li pomoci s přípravou a kompletací podkladů, rešerši odborné literatury, vyhotovení příloh v adekvátní formě, případně konzultace či korekturu rigorózní práce, rádi vám pomůžeme, jak se psaním, tak formálním zpracováním. Tato pomoc se může týkat celé Vaší práce, nebo pouze dílčím kapitolám, které Vám dělají problémy.

Vaší rigorózní práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají kvalifikované vzdělání a zkušenosti se psaním vědeckých textů, včetně soustavné možnosti komunikace. S ohledem na vyšší odbornost je nutné specifikovat požadavek co nejpřesněji z Vaší strany, včetně zásadních (nejen vstupních) informací.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.