MBA práce

MBA práce je svým rozsahem a strukturou podobná diplomové práci. Hlavním rozdílem je systém studijního programu s důrazem na praxi a tedy i práce vychází z praktických zkušeností.

MBA práce a nároky na její zpracování

Studenti, kteří absolvují program MBA (Master of Business Administration), musí k jeho ukončení odevzdat MBA práci. Program nespadá do vysokoškolského systému ČR, ale je mezinárodně uznávaný a řadí se mezi jedny z prestižních titulů, které přísluší odborníkům v oblasti řízení podniku.

Nejčastěji je MBA práce zpracována formou případové studie s konkrétními výstupy existující firmy či společnosti.

MBA práce je zpravidla psána anglicky (původ v anglosasku), výjimečně i česky.

Pomůžeme Vám s MBA prací

Náročnost MBA studia spočívá nejen v časové vytíženosti, ale také ve finanční a psychické námaze. Typickými zástupci MBA studia jsou manažeři, kteří se, díky kombinaci náročné práce, studia a psaní závěrečné práce, dostanou do časové tísně a studium se pro ně stává břemenem.

Potřebujete-li pomoci s přípravou a kompletací podkladů v angličtině, rešerši odborné literatury, vyhledání relevantních zdrojů pro Vaši MBA práci, rádi vám pomůžeme, jak se psaním, tak s jazykovou korekturou.

Vaší MBA práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají kvalifikované vzdělání a zkušenosti se psaním MBA prací v angličtině i češtině, včetně soustavné možnosti komunikace.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.