Dizertační práce

Disertační práce se řadí do kategorie vědeckých projektů a díky jejímu zpracování a obhájení lze získat vědecký titul Ph.D. či Th.D., který se uvádí za jménem.

Disertační práce a její význam

Pro zisk tzv. velkého doktorátu je třeba vytvořit disertační práci, složit doktorskou zkoušku a úspěšně práci obhájit. Po absolvování postgraduálního studia získá student titul doktor věd (Ph.D.), případně doktor teologie (Th.D.).

postgraduální (doktorské) studium trvá celkem 7 let, kdy první 3 roky je třeba složit zkoušky a doktorskou zkoušku. Následně jsou k dispozici 4 roky pro dokončení disertační práce. Délka studia odpovídá náročnosti disertační práce, kdy je třeba se precizně orientovat v studovaném oboru, plně ovládnout vědeckou metodologii a terminologii a zároveň vymezit, zpracovat a vyhodnotit nový neprobádaný problém, jehož řešení disertační práce přinese.

Vzhledem k vědecké povaze disertační práce je vyžadován novátorský přístup k danému problému, nadnárodní rozsah bádání, kdy je upřednostňována zahraniční publikační činnost v aktuálním čase a spolupráce s jinými univerzitami, včetně příslušných stáží a odborných konferencí. Průběžné výsledky práce jsou na konferencích studentem prezentovány, je třeba tvořit i články ve vědeckých časopisech a aktivně se účastnit seminářů a diskuzí k studovanému problému. Jazyk disertační práce je zpravidla český, avšak je povolena i angličtina, zejména u témat, které mají zahraniční účast. Doporučený rozsah práce je 150 – 200 normovaných stran, bez příloh. Disertační práce je nejnižším stupněm odborné monografie.

Z formálního hlediska se u disertační práce používá speciální terminologie. Autor práce je uváděn jako řešitel, vedoucí práce pak školitel. Lze se setkat i s pojmem „disertační projekt“, kde se odráží komplexnost celého postgraduálního studia. Do „disertačního projektu“ se zahrnují veškeré činnosti spjaté s disertací, tedy vědecké články, učební materiály vytvořené řešitelem, účast na grantech apod. U technických oborů je často výstupem disertace program či aplikace, u humanitních směrů se upřednostňuje disertační práce, kterou lze vydat jako samostatnou knižní publikaci.

Pomůžeme Vám se zpracováním podkladů pro disertační práce

Vzhledem k povaze disertační práce Vám velmi rádi pomůžeme s doplněním podkladů, vyhledáním nových a aktuálních zdrojů v dané problematice, korekturou práce a úpravou formálních nároků na práci. Nutností je přesně specifikovat zadání požadavku a dodat detailní informace, s čím přesně je třeba pomoci. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzce specifikované práce zpracovávané v dlouhém časovém úseku, bude s Vámi zpracovatel plně spolupracovat a detailně řešit veškeré podklady, které budou dodány a Vy je budete v disertační práci využívat.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.