Diplomové práce

Napsání diplomové práce vyžaduje seriózní přístup, trpělivost a pečlivost.  Každý student na konci vysokoškolského studia musí zpracovat a předložit diplomovou práci pro zisk magisterského či inženýrského titulu. Napsat a obhájit diplomovou práci vyžaduje přímo vysokoškolský zákon.

Mezi velmi důležité prvky při psaní diplomové práce patří samotná volba tématu, znalost formátování textu a zejména dodržování termínů při konzultování práce a její odevzdání.

V případě problémů s výše zmíněným Vám rádi pomohou Profipodklady Ostrava. Stačí zaslat jeden email s poptávkou a za pomoci komunikačního chatu lze pomoci jakémukoliv studentovi v celé ČR.

Význam diplomové práce

Obhájení diplomové práce před komisí je jen jednou z podmínek k zisku vysokoškolského titulu. K obhajobě však vede dlouhá a složitá cesta, která vyžaduje spoustu soustředění a úsilí ze strany studenta, včetně dostatku času. Nezbytnou součástí je také zkušenost s psaním závěrečných prací, které nabízí Profipodklady.

Diplomová práce je odbornou studií, nejčastěji v rozsahu 50 – 90 stran a obsahuje titulní list, dvojjazyčný abstrakt (nejčastěji český a anglický), obsah, úvod, literární rešerši, empirickou část a závěr s diskuzí. Často je vyžadováno také dvojjazyčné resumé. Samozřejmostí je pak seznam odborných publikací použitých v práci, seznam zkratek, tabulek, grafů a obrázků, včetně příloh.

Literární rešerše a empirická část je rozčleněna do, na sebe navazujících, kapitol a podkapitol, v logickém sledu a příslušně číslovaných. Student předkládá práci, která ukazuje na jeho schopnost orientace v dané problematice, schopnost používat odbornou terminologii, schopnost práce s cizojazyčnou i tuzemskou literaturou a také schopnost vhodně používat metody v empirické části.

Empirická část poukazuje na výsledky bádání formou syntézy mezi terénním, dotazníkovým, statistickým či jiným průzkumem, který student sám provedl. Výstupem diplomové práce by mělo být řešení nového problému, případně pohled na již známý problém z jiného úhlu a perspektivy, který je analyzován. Výsledky diplomové práce jsou tedy originální a plnohodnotné.

Součástí diplomové práce je stanovení harmonogramu všech prací, které s diplomkou souvisejí, a to tak, aby na sebe plynule navazovaly. Samozřejmostí je správná gramatika a formální úprava textu.

Pomůžeme s podklady pro diplomovou práci

Potřebujete-li pomoci s dodáním kompletních podkladů, rešerši odborné literatury, případně konzultace či korekturu diplomové práce, rádi vám pomůžeme, jak se psaním, tak formálním zpracováním diplomové práce. Tato pomoc se může týkat celé Vaší práce, nebo pouze dílčím kapitolám, které Vám dělají problémy.

Vaší diplomové práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají dostatečné zkušenosti se psaním odborných textů.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.