Bakalářské práce

Bakalářské práce neboli bakalářky, jsou první z odborných prací, které studenti během vysokoškolského studia píší. Jako první z prací je obhajována před komisí, kde je přítomen vedoucí a oponent práce.  Poměrně často je bakalářská práce výchozím bodem pro diplomovou práci, která na ni navazuje, případně se od ní odvíjí budoucí povolání studenta.  Bakalářská práce vyžaduje tak nejen spoustu času, ale také precizní a systematickou péči. Tato péče nesouvisí pouze se samotným obsahem bakalářské práce, ale také se správným formátováním práce a dodržení všech formalit, které jsou součástí práce.

Nevíte-li jak správně na bakalářskou práci, přijďte do ProfiPodklady, se sídlem v Ostravě. Nemůžete-li nás navštívit osobně, využijte emailovou komunikaci a pomoc z naší strany je Vám na dosah odkudkoliv z ČR.

Význam bakalářské práce

Pro zisk bakalářského titulu je nutná úspěšná obhajoba bakalářské práce před zkušební komisí. Pro úspěšné zpracování bakalářské práce jsou nutné nejen dostatek času, vysoká motivace a alespoň minimum odborných znalostí, ale zejména zkušenosti se psaním odborných textů, jejich konceptem a formátováním, což nabízí portál Profipodklady.

Bakalářská práce je středně dlouhou odbornou studií, nejčastěji v rozsahu 30 – 60 tzv. normostran (1800 znaků na A4). Jejími náležitostmi jsou titulní list, abstrakt (nejčastěji ve dvou jazycích), obsah, seznam zkratek, tabulek, grafů a obrázků a také poděkování vedoucímu práce. Dále pak literární rešerše a empirická část práce, ukončená závěrem s diskusí. Bakalářská práce nemá za cíl přinést nové poznatky či nové výsledky k danému tématu, ale měla by být přehledným dílem, které ukáže přehled studenta o zadaném tématu a schopnost pracovat s informacemi, jak z oblasti teoretické, tak praktické.

Důležitým momentem pro úspěšné zpracování bakalářské práce je vhodná volba tématu, schopnost zajištění aktuální a relevantní literatury, včetně zajištění sběru dat v terénu, s následnou analýzou apod. U bakalářské práce se také předpokládá schopnost zpracování grafických výstupů, schopnost citace dle normy ISO, správné používání terminologie a samozřejmě vhodný výběr odborných publikací (vědecké články, zahraniční literatura, sborníky z konferencí apod.)

U bakalářské práce je hodnocena také její metodologie a schopnost použití vědeckých postupů jako je analýza, syntéza, komparace, dedukce a indukce, včetně formální a jazykové stránky.

Pomůžeme s podklady pro bakalářskou práci

Potřebujete-li pomoci s dodáním kompletních podkladů, rešerši odborné literatury, případně konzultace či korekturu bakalářské práce, rádi vám pomůžeme, jak se psaním, tak formálním zpracováním bakalářské práce. Tato pomoc se může týkat celé Vaší práce, nebo pouze dílčím kapitolám, které Vám dělají problémy.

Vaší bakalářské práci se budou věnovat zpracovatelé z požadovaného oboru, kteří mají dostatečné zkušenosti se psaním odborných textů.

Poskytovaná služba je v souladu se zákony České republiky. Služba zahrnuje výhradně zpracování podkladů, studijních materiálů, na základě požadavku klienta, nikoliv vypracování celé práce dle požadavků školy. Služba plně respektuje etický kodex.